PPPN Nowy Targ

PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Nabór na nowy kurs UEFA Grassroots D

 Podhalański Podokręg Piłki Nożnej ogłasza nabór na kurs trenerski UEFA Grassroots D. Zapisy prowadzone są poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl.

I. UEFA GRASSROOTS D uprawniający do prowadzenia drużyn klasy B i C.

Koszt kursu: 380 zł płatne na konto nr: 58 1500 2178 1221 7000 1781 0000 BZWBK

PPPN Nowy Targ ul. Kolejowa 161 34-400 Nowy Targ

Termin płatności: 28 luty 2018r. Spotkania będą odbywać się 2 x w miesiącu tzn. 2 weekendy.

Termin organizacji kursu: 21.04.2018 - 17.06.2018r.

Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby. Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots D Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 100% obecność na zajęciach kursu zdanie przed Komisją Egzaminacyjną MZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy"

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24– wniosek zawierający: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy, określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód, w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone: skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

05 luty 2018r

Sponsorzy rozgrywek

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklama

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2018 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ