PPPN Nowy Targ

PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Kurs trenerski dla rozgrywek Klasy B i C !!!

 Podhalański Podokręg informuje, że w okresie od 10 lutego br. do 11 marca 2018 r. planuje zorganizowanie kursu trenerskiego UEFA D. Ostateczny termin rejestracji jest do 5.01.2018r. 

Zgłoszenia są przyjmowane tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Osoby, które ukończą kurs Grassroots D otrzymają bezpłatnie roczną licencję Grassroots D, która uprawnia do prowadzenia drużyn seniorów B i C klasy. 

 

 Koszt kursu będzie wynosił około 350 zł.

Kandydatem na kurs Grassroots D może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
​1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
c. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
d. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
f. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
3. Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
a. 100% obecność na zajęciach kursu,
b. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną MZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).

Wymogi prowadzenia zespołu​​

instrukcja aplikacji

instrukacja zakładania konta

 

 

 

 

29 grudzień 2017r

Sponsorzy rozgrywek

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklama

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2018 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ