PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

INFORMACJA DLA KLUBÓW MAŁOPOLSKIEGO ZPN

 Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń o współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Sportowy jest Polski Związek Piłki Nożnej.

 Zaświadczenia wydane przez Małopolski Związek Polski Nożnej o członkostwie oraz potwierdzające udział w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach wiekowych Klubu nie jest zgodą i dokumentem uprawniającym Klub do organizacji obozów sportowych, ferii, obozów dochodzeniowych, zgrupowań, itp.

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

oraz

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie zgodnie § 10 ust. 16 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez:
1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;

albo

2) polski związek sportowy.

W świetle powyższego organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń o współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Sportowy jest Polski Związek Piłki Nożnej. Zaświadczenia wydane przez Małopolski Związek Polski Nożnej o członkostwie oraz potwierdzające udział w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach wiekowych Klubu nie jest zgodą i dokumentem uprawniającym Klub do organizacji obozów sportowych, ferii, obozów dochodzeniowych, zgrupowań, itp.

Małopolski Związek Piłki Nożnej

28 grudzień 2020r

Sponsor rozgrywek MZPN

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2021 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ